fbpx

Regulamin Serwisu

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu www.oqp.agency

Niniejszy Regulamin określa zasady: udziału Użytkowników w procesach rekrutacyjnych prowadzonych w ramach serwisu www.goldmanrecruitment.pl (iii) wysyłania informacji handlowych do przez ONLY QUALITY PEOPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Sokołowska 7/8, 01?142 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000829774, NIP: 5272921544.


§1. Definicje i określenia

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Adres elektroniczny ? oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,

CV ?  życiorys Użytkownika zamieszczony w ramach Profilu Użytkownika w postaci pliku zewnętrznego dodanego przez Użytkownika,

Informacja handlowa ? każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

Pracodawca  ? Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej poszukująca pracowników, zleceniobiorców lub  osób świadczących usługi, jak również działające na zlecenie takich podmiotów podmioty rekrutujące (np. agencje pośrednictwa w zatrudnieniu).

Regulamin ? ?Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu www.oqp.agencyl? stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);

Serwis ? serwis internetowy prowadzony przez OQP pod aktualnym adresem URL: http://www.oqp.agency.

System teleinformatyczny ? zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. ? Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.),

Środki komunikacji elektronicznej ? rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna,

Świadczenie usługi drogą elektroniczną ? wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. ? Prawo telekomunikacyjne; ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. ? Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.,

Usługi ? wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin,

Usługodawca lub OQP ? ONLY QUALITY PEOPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Sokołowska 7/8, 01?142 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000829774, NIP: 5272921544.

RODO ? rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin reguluje zasady świadczenia przez OQP usług drogą elektroniczną w zakresie:

a. składania aplikacji na prowadzone w Serwisie przez OQP procesy rekrutacyjne.

b. obsługi procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez OQP w Serwisie na zlecenie podmiotów trzecich.

2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom bezpłatnie oraz na żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego.

3. OQP dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałego i nieprzerwanego świadczenia usług określonych Regulaminem, z zastrzeżeniem że czasowe przerwy w świadczeniu usług mogą być spowodowane czynnościami konserwacyjnymi lub okolicznościami niezależnymi od OQP. OQP dołoży wszelkich starań w celu czasowego ograniczenia takich przerw.

4. Usługi świadczone w Serwisie są bezpłatne dla Użytkowników.

5. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od zamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa i wolności osób trzecich.

6. OQP zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów Użytkownika naruszających prawo, prawa osób trzecich lub Usługodawcy.


§3. Warunki zawierania i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna.

1. Świadczenie usług przez OQP następuje na warunkach opisanych w Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu to powinien ograniczyć korzystanie z Serwisu do czytania treści zamieszczonych w Serwisie.

2. W celu skorzystania z usług oferowanych przez MBE konieczne jest spełnienie wymagań technicznych, niezbędnych do korzystania z systemu teleinformatycznego Serwisu tj.:

? połączenia z siecią Internet,
? dostępu do przeglądarki internetowej.

3. W ramach Serwisu OQP zamieszcza oferty pracy swoich klientów, tj. Pracodawców.

4. Użytkownik zainteresowany ofertą pracy może złożyć aplikację

5. Użytkownik ma również możliwości skorzystania z opcji założenia Profilu w oderwaniu od składania aplikacji w związku z ogłoszeniem zamieszczonym w Serwisie poprzez kliknięcie: Wyślij CV. W takim wypadku Użytkownik zostanie poproszony o podanie od razu następujących danych

11. OQP nie ma prawnych ani faktycznych możliwości weryfikacji prawidłowości większości danych identyfikacyjnych podanych przez Użytkownika. Użytkownik powinien mieć świadomość, że podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych może uniemożliwić Użytkownikowi osiągnięcie celu polegającego na wzięciu udziału w procesie rekrutacji.

15. OQP dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika, realizując w tym zakresie postanowienia RODO. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczenie prawdziwych danych.

§5. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych Użytkowników. 

1. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na postanowienia Regulaminu, jego dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) W celu świadczenia usług drogą elektroniczną, na podstawie umowy zawartej z OQP poprzez akceptację regulaminu Serwisu, a mianowicie: (i) prowadzenia Profilu w Serwisie; (ii) tworzenia profilu zawodowego (iii) umożliwienia złożenia aplikacji na prowadzone w Serwisie procesy rekrutacyjne; (iv) udziału w przyszłych rekrutacjach ? podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta miedzy Użytkownikiem a OQP na warunkach określonych w regulaminie Serwisu,

b) oceny przekazanych danych i tworzenia profilu zawodowego Użytkownika i dopasowania zarejestrowanych w Serwisie ofert pracy do doświadczenia i kwalifikacji Użytkownika i przekazania rekomendowanych ofert pracy ? podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie uzasadniony interes OQP polegający na prowadzeniu na zlecenie podmiotów trzecich procesów rekrutacyjnych,

c) W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb archiwizacyjnych OQP ? w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes OQP, a dane statystyczne wynikające z przetwarzania danych Użytkownika w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom,

d) Jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie przetwarzany także w celu wysyłania ofert związanych ze świadczonymi przez OQP usługami, w tym newsletterów, na podany przez Użytkownika adres e-mail ? w tym wypadku podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, którą może wycofać w każdym czasie kontaktując się z OQP; przetwarzanie przez OQP danych do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody będzie zgodne z prawem,

e) W celu archiwizacji przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, potwierdzenia wykonania przez OQP jej obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko OQP.

2. OQP przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe.

3. Użytkownik może podać tylko część danych wymaganych przez OQP. Niepodanie danych wymaganych w pierwszym formularzu skutkuje w konsekwencji  brakiem możliwości wysłania aplikacji na wybraną ofertę pracy.

4. OQP, oprócz udostępniania danych potencjalnym Pracodawcom i podmiotom rekrutującym, udostępnia dane osobowe również podmiotom działającym na zlecenie OQP (np. podmiotom świadczącym dla MBE usługi hostingowe), tj. podmiotom przetwarzającym. Udostępnienie danych nastąpi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, która określi m.in. cel, zakres i okres przetwarzania danych.

5. OQP nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że potencjalny pracodawca lub podmiot prowadzący rekrutację na jego rzecz (np. inna spółka z grupy przedsiębiorstw, do której należy potencjalny pracodawca) znajduje się poza UE. W takim wypadku OQP może przekazać dane Użytkownika do państwa spoza UE, a jeżeli Komisja Europejska nie wydała wcześniej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w tym państwie, aby zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkownika, MBE podpisze z takim podmiotem umowę zgodną z obowiązującym wzorem standardowych klauzul ochrony danych przyjętym przez Komisję Europejską lub polski organ nadzorczy.

6. OQP stosuje szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowych, wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych. OQP informuje, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa, jednakże stosowane przez OQP zabezpieczenia służą ograniczeniu tego ryzyka w jak największym stopniu.

7. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje szereg praw w związku z przekazaniem danych osobowych, takich jak:

a) prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe ? realizowane poprzez zwrócenie się do Serwisu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

b) prawo do dostępu i aktualizacji danych realizowane poprzez zwrócenie się do Serwisu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) prawo do usunięcia danych ? realizowane poprzez powiadomienie Serwisu W takim przypadku aplikacja Użytkownika zostanie usunięta z trwających procesów rekrutacyjnych, a podmioty, którym dane zostały ujawnione, zostaną powiadomieni o żądaniu usunięcia udostępnionych danych,

9. Na zasadach określonych w RODO, Użytkownikowi przysługuje również  prawo:

? żądania ograniczenia przetwarzania danych,
? zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, jeżeli są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu OQP,


§6. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje Użytkowników dotyczące działania Serwisu oraz świadczenia usług określonych w Regulaminie przez MBE można składać: (i) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać przynajmniej następujące informacje: oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe.

3. OQP rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Informacja zostanie przekazana Użytkownikowi w sposób odpowiadający sposobowi zgłoszenia reklamacji, chyba że Użytkownik zaakceptuje inną formę przekazania informacji na temat rozstrzygnięcia reklamacji.


§7 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wchodzą w życie w terminie podanym w zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania użytkowników o zmianach. W terminie 14 dni od dnia powiadomienia o  zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu ? takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika wiążącego OQP i Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, Usługodawca zakończy świadczenie usług w stosunku do danego Użytkownika w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia przez Użytkownika oświadczenia. Oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do Użytkownika zmienionego Regulaminu powinno zostać złożone pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listem poleconym na adres OQP.

2. W sprawach nie regulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ONLY QUALITY PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje ogólne 

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (?RODO?). Naszym celem jest zapewnienie Tobie kontroli nad przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających wykonać przysługujące Ci prawa.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. W razie, gdybyś miał/miała dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, proszę nie wahaj się do nas napisać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się zarejestrować się w naszym serwisie i przesłałeś nam swoje CV lub zgłosiłeś aplikację na konkretne ogłoszenie o pracę zamieszczone w naszym serwisie. W serwisie www.oqp.agency (?Serwis?) będziemy wymagać od Ciebie akceptacji regulaminu.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Dane osobowe przekazane przez Ciebie w formie CV lub w inny sposób są przetwarzane przez ONLY QUALITY PEOPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Sokołowska 7/8, 01?142 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000829774, NIP: 5272921544. ? dalej będziemy odnosić się do tej spółki jako do ?Administratora? lub ?OQP?.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Jeżeli zarejestrujesz swoje CV w naszym Serwisie, będziemy przetwarzać je w następujący sposób:

a) W celu świadczenia usług drogą elektroniczną, na podstawie umowy zawartej z Administratorem poprzez akceptację przez Ciebie regulaminu Serwisu, umożliwienia rejestracji CV Użytkownika w bazie CV prowadzonej przez OQP w ramach Serwisu(iii) umożliwienia składania aplikacji na prowadzone w Serwisie procesy rekrutacyjne; (iv) tworzenie profilu zawodowego (v) przekazywanie Użytkownikowi rekomendowanych ofert pracy, które odpowiadają w ocenie MBE profilowi zawodowemu kadydata ? podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta miedzy Użytkownikiem a OQP na warunkach określonych w regulaminie Serwisu,

b) W celu tworzenia Twojego profilu zawodowego i łatwiejszego dopasowania zarejestrowanych w naszym Serwisie ofert pracy do Twojego doświadczenia i kwalifikacji i przekazania Ci odpowiedniej oferty pracy ? podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie uzasadniony interes Administratora polegający na wyborze dla Ciebie odpowiednich ofert pracy dla Ciebie,

c) Jeżeli złożysz aplikację w konkretnym procesie rekrutacyjnym, wyrazisz przez to zgodę na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby tego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez OQP ? w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w każdym czasie kontaktując się z nami; pamiętaj jednak, że przetwarzanie przez nas Twoich danych do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody będzie zgodne z prawem,

d) W celu przekazywania Twoich danych osobowych, w tym Twojego profilu zawodowego, potencjalnym pracodawcom lub podmiotom rekrutującym,  których oferty pracy są odpowiednie do kwalifikacji zawodowych i doświadczenia kandydata ? podstawą przetwarzania danych w tym przypadku będzie uzasadniony interes OQP polegający na wyszukiwaniu i dopasowaniu profili kandydatów rejestrujących CV w Serwisie do ofert pracy posiadanych przez OQP,

e) W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora ? w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes Administratora, a dane statystyczne wynikające z przetwarzania Twoich danych w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom,

g) Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, także w celu wysyłania ofert związanych ze świadczonymi przez Administratora usługami, w tym newsletterów, na podany przez Ciebie adres e-mail ? w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w każdym czasie kontaktując się z nami; pamiętaj jednak, że przetwarzanie przez nas Twoich danych do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody będzie zgodne z prawem,

h) W celu archiwizacji przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, potwierdzenia wykonania przez OQP jej obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko OQP ? podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes OQP jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora od jego zleceniodawców.

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu ich przetwarzania przez nas, lub zasad świadczenia przez nas usług, skontaktuj się z nami.

Przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane osobowe wyłącznie do celów, do w jakich zostały zebrane i nie będziemy przetwarzać w innych celach, chyba że wrazisz na to odrębną, świadomą zgodę.

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe.

Czy udostępnienie danych jest obowiązkowe? 

Sam określasz, jakie dane udostępniasz OQP przy składaniu aplikacji w konkretnym procesie rekrutacyjnym. Niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe skutkuje brakiem możliwości wysłania aplikacji na wybraną ofertę pracy.

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe? 

Oprócz udostępniania Twoich danych potencjalnym pracodawcom, będziemy również udostępniać Twoje dane podmiotom działającym na nasze zlecenie (np. podmiotom świadczącym dla Administratora usługi hostingowe), tj. podmiotom przetwarzającym. Udostępnienie danych nastąpi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, która określi m.in. cel, zakres i okres czasu w jakim Twoje dane będą przetwarzane.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza obszar Unii Europejskiej?

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że potencjalny pracodawca lub podmiot prowadzący rekrutację na jego rzecz (np. inna spółka z grupy przedsiębiorstw, do której należy potencjalny pracodawca) znajduje się poza UE. W takim wypadku OQP może przekazać Twoje dane do państwa spoza UE, a jeżeli Komisja Europejska nie wydała wcześniej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w tym państwie, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych, OQP podpisze z takim podmiotem umowę zgodną z obowiązującym wzorem standardowych klauzul ochrony danych przyjętym przez Komisję Europejską lub polski organ nadzorczy.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 

Jeżeli zarejestrujesz swoje CV w naszym Serwisie, będziemy przetwarzać Twoje dane w okresie:

a) w przypadku kolejnych prowadzonych procesach rekrutacyjnych, do czasu wycofania zgody przez Użytkownika albo przez okres 5 lat

b) W przypadku wyrażenia zgody na wzięcie udziału w danym procesie  rekrutacyjnym ? usuniemy Twoje dane po zakończeniu tego procesu.

Jak zabezpieczamy Twoje dane? 

Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i fizycznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowych, wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych. Pamiętaj jednak, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa, jednak zapewniamy Cię, że robimy wiele, aby to ryzyko w jak największym stopniu ograniczyć.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, takich jak:

a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe ? w razie pytań dotyczących tego, czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami np. przesyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,,

c) Prawo do usunięcia danych ? jeżeli będziesz chciał, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane w trwających lub przyszłych procesach rekrutacyjnych, powiadom nas o tym. W takim wypadku wycofamy Twoją aplikację z trwających procesów rekrutacyjnych oraz powiadomimy o Twoim żądaniu potencjalnych pracodawców, którym Twoje dane zostały udostępnione,

d) Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:

? Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
? Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
? Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody.

W jakim czasie będą realizowane Twoje prawa? 

Staramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Ciebie żądania oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane od Ciebie zapytania dotyczące Twoich danych. W każdym wypadku powinieneś od nas otrzymać odpowiedź nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego żądania. Jeżeli ze względu na okoliczności od nas niezależne nie będziemy w stanie dotrzymać ww. terminu, poinformujemy Cię o tym i wyjaśnimy przyczyny opóźnienia. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego czy to Ty zgłaszasz określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

Formularz kontaktowy

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych lub chcesz głosić żądanie realizacji określonego prawa na podstawie RODO, skorzystaj z formularza kontaktowego. W tym celu możesz również skontaktować się bezpośrednio z naszym konsultantem, który sprawuje opiekę nad procesami rekrutacyjnymi, w których bierzesz udział.

Informacje o korzystaniu przez serwis z plików ?cookies? 

Pliki cookies (często tłumaczone na język polski jako ?ciasteczka?) to pliki tekstowe przechowywane w Państwa komputerach oraz programach wykorzystywanych do poruszania się po Internecie (np. przeglądarki internetowe). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta dany użytkownik, oraz informacje związane z korzystaniem ze stron internetowych. Plik cookie zawiera najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator numeryczny.

Serwis www.oqp.agency umieszcza w Państwa komputerach pliki cookie, a następnie wykorzystuje je przy kolejnych odwiedzinach serwisu.

Pliki cookies są używane przez serwis www.oqp.agencyl w celu:

? dostosowania zawartości oraz funkcjonalności oferowanych w serwisie www.oqp.agency do indywidualnych preferencji
? prowadzenia statystyk dotyczących zachowania użytkowników w serwisie, co pozwala optymalizować jego zawartość i funkcjonalności;
? dostosowania realizowanych w serwisie kampanii reklamowych poprzez np. wyświetlanie danej reklamy tylko raz każdemu użytkownikowi.

Standardowo programy służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies w komputerze.

W każdej chwili mogą Państwo jednak zmienić sposób korzystania z tych plików, np. wyłączyć automatyczną obsługę cookies. W tym celu należy zmienić ustawienia prywatności w przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystacie. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności oferowane w serwisie www.oqp.agency. Więcej informacji na temat plików cookies (w tym ich rodzaje) można znaleźć na tej stronie.

Google Analytics

Informujemy, że serwis www.oqp.agency korzysta z usługi Google Analytics oferowanej przez firmę Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Usługa ta korzysta z plików cookies zapisanych w Państwa komputerze, a dane te są przesyłane i zapisywane na serwerach firmy Google. Umożliwia to prowadzenie statystyk serwisu www.oqp.agency oraz analizę zachowania użytkowników. Dzięki tym procesom możemy optymalizować działanie serwisu i oferować Państwu coraz wyższą jakość naszych usług. Informujemy, że firmie Google nie są przekazywane Państwa dane osobowe, a jedynie pliki cookies z informacjami dotyczącymi korzystania z serwisu. Nie jest możliwe powiązanie sposobu zachowania użytkownika w serwisie z jego danymi osobami. Usługa Google Analytics jest przez nas wykorzystywana jedynie w celach statystycznych oraz do analizy.

Szukasz pracownika? Napisz do nas

Szukasz pracownika? Napisz do nas

Businesses at present had create people generated effective outlanders.

Szukasz pracy? Wyślij CV

Szukasz pracy? Wyślij CV

Businesses at present had create people generated effective outlanders.

logo

Kontakt

Sokołowska 7/8, 01-142 Warszawa

biuro@oqp.agency

883 033 667

Obserwuj nas:

Income Tax Planning

    View Service